Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė pradinių klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams - 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso stebėjimo atostogos:

                                 Klasės

1–4

5

6

7

8

9

10

Ugdymo proceso pradžia

2020 m. rugsėjo 1 d.

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. - 2020 m. spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. - 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. - 2021 m. vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. - 2021 m. balandžio 9 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2021 m. birželio 9 d.

2021 m. birželio 23 d.

Vasaros atostogos

2021-06-10–2021-08-31

2021-06-25–2021-08-31

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia mokiniams nustatyta mokyklos vadovo, suderinus su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Trimestrų trukmė

1–4 klasės (175 u.d., 35 sav.)

I - 09.01 - 11.30 (59 u.d.)

II - 12.01 - 03.12 (58 u.d.)

III - 03.15 - 06.09 (58 u.d.)

5–10 klasės (185 u.d., 37 sav.)

I - 09.01 - 11.30 (59 u.d.)

II - 12.01 - 03.19 (63 u.d.)

III - 03.22 - 06.23 (61 u.d.)


Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–10 kl.– 45 min. Mokyti mokant kasdieniu mokymo organizavimo būdu (grupine mokymosi forma).

Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.

Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalis ugdymo proceso įgyvendinama nuotoliniu būdu: 1–4, 5–8 klasių mokiniams – iki 10 procentų ugdymui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10 iki 30 procentų.

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt