Mokyklos istorija

1918 m. Lapiuose, buvusio dvaro pastate, buvo įkurta Lapių pradžios mokykla. Apie čia buvusį dvarą liudija ir senoji liepų alėja...

Dabar Lapių pagrindinė mokykla ruošiasi švęsti savo 90-metį. Per tą laiką kelis kartus mokykla keitė savo veidą ir vaizdą : buvo lipdomi priestatai, gerinamos mokymosi ir darbo sąlygos. Keitėsi ir jos pavadinimas.

 
1918-1950 M. JI VADINOSI LAPIŲ PRADŽIOS MOKYKLA
 
Įsikūrus mokyklai, mokytis ėjo ne tik vaikai, bet ir suaugę (19-mečiai, 30-mečiai). Tuo metu mokykloje dirbo viena mokytoja (pavardė nežinoma) su visais mokiniais. Vėliau buvo 4 skyriai ir dirbo 2 mokytojai. Tarp pirmųjų mokytojų minima mokytoja Salomėja, Antanas Pleškys (jaunuolis priklausęs šaulių organizacijai).

Pradžios mokyklos vedėju buvo Jonas Gestautas (po karo tapęs Plungės švietimo skyriaus vedėju).

Apie 13 metų Lapių pradžios mokyklos vedėju buvo Romanas Gedvilas. Jis buvo didelis patriotas, dalyvavo politikoje, sakydavo kalbas Gargžduose.

Mokytojavo Alfonsas Kiaunė, buvęs Gargždų 6-klasės mokyklos vedėjas, vėliau išvežtas į Sibirą. Mirė Rešiotų lageryje.

Karo metais mokykla tapo karo ligonine: čia vežė sužeistuosius, joje gyveno bataliono viršininkas.

Mokiniai, lankę Lapių pradžios mokyklą, išsaugojo gerus ir šiltus prisiminimus apie mokyklą. Apie buvusius mokytojus jie kalbėjo su didžiule pagarba.

Mokykloje buvo mokoma šokių, dainų, smagu buvo mokytis. Rytą prieš pamokas ir pamokoms pasibaigus, mokytojai su mokiniais sukalbėdavo maldelę apie mokslą. Mokytojai tada buvo labai gerbiami, visada pasipuošę, gerai gyveno, nors žemės ir neturėjo. Važiuodavo su mokiniais į ekskursijas, patys nupirkdavo mokiniams saldumynų, riestainių. Žiemą pertraukų metu eidavo kartu su mokiniais pasivažinėti rogutėmis nuo kalniuko.

Su didžiule pagarba apie mokytojus kalbėjo buvę šios mokyklos mokiniai artėjant mokyklos 80-mečiui 1998 metais. Deja, daugumos jų jau nebėra, liko užrašyti tik jų prisiminimai.

 
1950-1963 M. LAPIŲ SEPTYNMETĖ MOKYKLA
 
Mokyklai vadovavo Ona Grabytė-Dapkienė, vėliau Domicelė Liaudanskienė, o nuo 1955 m. Stasė Kumšlytienė (yra užrašyti prisiminimai apie jos darbo metus Lapių septynmetėje mokykloje). 1961 m. mokyklos direktoriumi paskiriamas Viktoras Vaitkus. Kaip prisimena tais pačiais metais dirbusi mokytoja Aldona Jonikienė (yra užrašyti jos prisiminimai apie darbo metus Lapių mokykloje), V. Vaitkus – didysis statybininkas, ūkininkas, tikras tėvas jauniems žmonėms. Daug šiltų žodžių apie direktorių ir mokyklą mums yra išsakiusi ilgametė mūsų mokyklos mokytoja Stasė Skuodienė (mokykloje dirbo 50 metų, užrašyti jos prisiminimai apie mokyklą).

 
1963-1987 M. LAPIŲ AŠTUONMETĖ MOKYKLA
 
Viktoras Vaitkus vadovauja naujos mokyklos statybai. 1968 m. rugsėjo 14 d. švenčiamas naujos mokyklos atidarymas.

1974 m. įsikūrė Lapių pagalbinė mokykla. Tai internatinė pradžios mokykla specialiųjų poreikių mokiniams. Joje ėmė dirbti defektologijos mokslus baigusios specialistės: Ieva Jarašiūtė, Vida Zuzevičienė, Ramutė Kelpšienė. Reikėjo auklėtojų, daugiau aptarnaujančio personalo.

Didėjant mokinių skaičiui, buvo gerinamos mokymosi, darbo ir gyvenimo sąlygos: statomi priestatai, asfaltuojami takeliai, kuriama materialinė bazė. Direktorius V. Vaitkus kūrė naują mokyklą, tvarkė jos aplinką kaip tikrus savo namus. Tam atidavė visą savo energiją. 1984 m. pablogėjus sveikatai, dirbti nebegalėjo. Laikinai mokyklos vadovo pareigas užėmė pavaduotoja Lilija Vyšniauskienė.

1985 m. naujuoju mokyklos direktoriumi paskiriamas jaunas ir energingas fizikos mokytojas Vidūnas Davidonis. Jis buvo geras diplomatas.

 
1987-1988 M. M. LAPIŲ NEPILNA VIDURINĖ MOKYKLA
 
Vidūnas Davidonis pakviečiamas vadovauti naujai mokyklai Gargžduose, o mūsų mokyklai vėl reikia naujo vadovo.

 
1988-1993 M. LAPIŲ DEVYNMETĖ MOKYKLA
 
1988 m. mokyklos vadovu paskiriamas Klemensas Palkimas, ilgametis Gargždų 2-os vidurinės mokyklos direktorius, dailės mokytojas-metodininkas. K. Palkimas puikiai išmanė savo darbą, įdiegė meilę menui. Suprato mokinius, niekada neišpeikė net nepavykusio piešinio, tik gražiai, kultūringai patarė. Tik jo dėka galėjome dalyvauti respublikiniuose piešinių konkursuose – visada laimėdavome apdovanojimus. Su liūdesiu kalbėjo mokiniai 2003 m. spalio 24 d., netikėtai netekę savo mokytojo.

 
1993 M. LAPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
 
2001 m. rugpjūčio 20 d. mokyklai vadovauti paskiriama jauna, energinga direktorė Vilija Lukauskienė. Mokykloje gyvenimas labai suaktyvėjo. Įkuriama skautų organizacija. Aktyvėja ryšiai su visuomene. Mokykla vis labiau tampa kaimo kultūros centru.

2003 m. gegužės mėnesį mokyklą baigia pirmoji dešimtokų laida.

Mokykloje aktyvi projektinė veikla, gerėja mokyklos materialinė bazė, įsigyjama vis daugiau kompiuterių, gerėja estetinis mokyklos vaizdas.

 
 
Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos
kraštotyros būrelio vadovė                                                                                      Virginija Banienė

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt