Vizija. Bendruomeniška mokykla, artinanti akademinį mokymo turinį prie gyvenimo poreikių.

Bendruomeniška mokykla – tai svarbus sistemiškas ir nuoširdus tėvų, mokytojų bei mokinių bendravimas. Ieškomas ir palaikomas nuolatinis dialogas, įsiklausoma ir girdima vieni kitus, puoselėjama tarpusavio pagalba, bendruomenės tradicijos.

Bendruomeniška mokykla - bendruomenę sudarys tvirtais ryšiais pagrįstas bendravimas tarp motyvuotų ir į sėkmę orientuotų mokinių, jų pasiekimais besirūpinančių tėvų ir nuolat atgalinį ryšį pateikiančių mokytojų.

Bendruomeniška mokykla – tai stipri mokykla, sėkminga ir gera tiek, kiek stiprūs, sėkmingi ir geri joje dirbantys žmonės. Šiuolaikinei mokyklai bei išsikeltiems ugdymo tikslams įgyvendinti būtina aukšta pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kultūra, grindžiama profesionalumu ir lyderyste, taip pat kūrybiški, entuziastingi, mylintys vaikus, mėgstantys naujoves, norintys mokytis ir mokyti, gebantys atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus, turintys pašaukimą bei vertybinę skalę mokytojai.

Bendruomeniška mokykla - ateities mokykla, kokią mes ir įsivaizduojame: savarankiška, tačiau atvira ir bendruomeniška, kūrybiška, besimokanti ir besidalinanti žiniomis, patirtimi, sėkmės pavyzdžiais. Kiekvienas mokyklos narys yra stiprus savo srities profesionalas, atliekantis savo vaidmenį bei prisidedantis prie mokyklos augimo.

Bendruomeniškos mokyklos sėkmę lemia daug dalykų: mokyklos bendruomenės nariai, jų bendradarbiavimas, ugdymo(si) procesas, aplinkos įvairovė, požiūris į vaiką kaip asmenybę bei jos ugdymas, mokyklos kultūra, vadyba bei lyderystė.

      Misija - kiekvienam suteikianti galimybę įgyti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, telkianti bendruomenę, demokratiška, orientuota į kiekvieno mokinio poreikių tenkinimą ir tobulėjimą, kurianti saugią aplinką:

     Vertybės:

     Atsakomybė –bendruomeniškos mokyklos sąmoningas pasirinkimas ir susitarimai dėl:

 • pareigingumo, sąžiningo požiūrio į save, atsakingo darbo atlikimo;
 • susitarimų ir įsipareigojimų laikymosi;
 • atskaitomybės už veiklą ir jos rezultatus principų ir būdų.

       Pagarba – bendruomeniškos mokyklos geranoriškas susitarimas dėl:

 • tolerancijos nuomonių, sprendimų įvairovės, kitoniškumo, kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo, tikėjimu ir pasitikėjimu grįstų santykių puoselėjimo, tautinės kultūros, daugiakultūriškumo puoselėjimo.

       Tobulėjimas – bendruomeniškos mokyklos siekis ir susitarimai dėl:

 • nuolatinio mokymosi, kompetencijų auginimo, atvirumo naujovėms, unikalumo paieškų ir puoselėjimo, ambicingumo (savivertės) auginimo.

       Kūrybiškumas – bendruomeniškos mokyklos siekis:

 • kiekviename matyti asmenybę, unikalias jo savybes, gebėjimus, lūkesčius, sudaryti sąlygas saviraiškai, skatinti bandyti, nebijoti mąstyti ir veikti nestandartiškai, suklysti, apmąstyti kiekvieną patirtį, kelti naujas idėjas, dalintis jomis ir jas įgyvendinti skatinti mokinių smalsumą, vaizduotę, atkaklumą, bendradarbiavimą, kurti kūrybiškumą skatinančią aplinką.

       Veikimo bendruomenės mokykloje nuostatos: Mokykloje visi bendruomenės nariai ir jų vaidmenys yra svarbūs. Mokytojas bus vienas iš svarbiausių ašių, aplink kurią suksis visas ugdymo procesas. Kursime tokią mokyklos kultūrą, kurioje būtų vertinamas kiekvienas darbuotojas, suteikiamos sąlygos tobulėti, augti bei realizuoti save mokykloje. Dirbant susiformavusioje mokyklos kultūros aplinkoje mokytojai kartu su mokiniais patirs visapusišką pažinimo ir atradimo džiaugsmą bei padės jiems patirti sėkmę. Ugdysime ateities lyderius, matysime mokyklą ir mokinius platesniame kontekste, neapsiribosime tarp mokyklos sienų. Mokykla - startas tolimesniam ugdymuisi kitose mokyklose (gimnazijose, profesinėse), darbo rinkai bei būsimai mokinio karjerai, todėl mokykla glaudžiai bendradarbiaus su verslu, bus atvira idėjoms, siūlymams ir pokyčių inicijavimui, artinanti akademinį mokymo turinį prie gyvenimo poreikių.

       Strateginiai tikslai:

 1. Užtikrinti kokybišką ugdymąsi.
 2. Prevencinių programų veiksmingumo vertinimas.
 3. Puoselėti mokyklos bendruomenės (mokytojų, mokinių, tėvų) santykius.

       Strateginės programos:

 1. Pažangūs mokymo(si) būdai ir personalizuotas mokymas.
 2. Prevencinės gerovės puoselėjimas.
 3. Bendruomeniškos mokyklos kūrimas ir puoselėjimas.

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt