1. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla; trumpasis pavadinimas: Lapių pagr. m-la. Kodas juridinių asmenų registre 191791237.
 1. Mokykla įsteigta: 1918-12-01 – Lapių pradžios mokykla, „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“, II tomas, 289 psl., leidykla „Mintis", Vilnius, 1968 m. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.
 2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 3. Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.
 4. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
 5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 6. Mokyklos buveinė – Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių sen., LT-96200 Klaipėdos r. sav.
 7. Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.
 8. Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla.
 9. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.
 10. Mokymosi kalba - lietuvių kalba.
 11. Mokymo forma - grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
 12. Mokymo organizavimo būdai - kasdienis, savarankiškas.
 13. Ugdymo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo.
 14. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:pradinio išsilavinimo pažymėjimas; pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pažymėjimas; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
 15. Mokykloje veikia įstaigos struktūrinis padalinys, teikiantis socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje (toliau – Globos grupė), neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninių vaikų globos namų padalinio nuostatus.
 16. Mokyklos neatskiriama dalis yra bendrabutis. Mokyklos bendrabučio buveinė - Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių sen., LT-96200 Klaipėdos r. sav.
 17. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami teisės aktų nustatyta tvarka. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja bendrabučio nuostatai, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.
 18. Socialinės globos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mokyklos nuostatais, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais.
 19. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.
 20. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais šiais Nuostatais.

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt