Dokumentai ir nuostatai

Lapių pagrindinės mokyklos direktorės V.Lukauskienės metų veiklos ataskaita

Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokymosi krūvio reguliavimo mokykloje nuostatai

Mokyklos bendrabučio vidaus tvarka

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

Mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka  

Spec. ugdymo poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarka

Tvarkos mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės

Mokyklinių uniformų nešiojimo tvarka

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo mokykloje tvarka        

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Vaikų saugaus elgesio pramoginių – pažintinių ekskursijų metu taisyklės

Priėmimo į bendrabutį tvarka

Mokinių vežiojimo tvarka

Bibliotekos dokumentai

Mokyklos bibliotekos veiklos programa 2018-2019 m. m.>>>

Bibliotekos nuostatai>>>

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Bibliotekos aprūpinimo tvarka>>>

Lapių bendruomeninių vaikų globos namų padalinio dokumentai

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinio darbo tvarkos taisyklės

Kišenpinigių mokėjimo globotiniams tvarka

Globotinio stebėjimo, poreikių sričių išskyrimo ir vertinimo aprašas (1-6 m. amžiaus)

Globotinio stebėjimo, poreikių sričių išskyrimo ir vertinimo aprašas (7-18 m. amžiaus)

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas

Individualus socialinės globos planas (ISGP)

Vaiko individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Maistpinigių mokėjimo tvarka

Maitinimo organizavimo vaikų socialinės globos grupės šeimynoje tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka

Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo mokykloje aprašasaprašas

Pagalbos mokiniui/mokytojui kryptys

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kitos tvarkos

Darbo apmokėjimo sistemo aprašas

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokykloje tvarka

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo mokykloje taisyklės

Mokytojų priemimo ir atleidimo tvarka

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka

Pavadavimų tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros aprašas

Viešųjų pirkimų taisyklės

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt