Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso trukmė pradinių klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams - 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso stebėjimo atostogos:

                                 Klasės

1–4

5

6

7

8

9

10

Ugdymo proceso pradžia

2019 m. rugsėjo 2 d.

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. - 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. - 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. - 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. - 2020 m. balandžio 17 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2020 m. birželio 9 d.

2020 m. birželio 23 d.

Vasaros atostogos

2020-06-10–2020-08-31

2020-06-25–2020-08-31

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia mokiniams nustatyta mokyklos vadovo, suderinus su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Trimestrų trukmė

1–4 klasės (175 u.d., 35 sav.)

I - 09.02 - 11.29 (60 u.d.)

II - 12.02 - 03.13 (59 u.d.)

III - 03.16 - 06.09 (56 u.d.)

5–10 klasės (185 u.d., 37 sav.)

I - 09.02 - 11.29 (60 u.d.)

II - 12.03 - 03.20 (64 u.d.)

III - 03.23 - 06.23 (61 ud)


Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–10 kl.– 45 min. Mokyti mokant kasdieniu mokymo organizavimo būdu (grupine mokymosi forma).

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra - 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti pradinių ir 5 klasių mokiniai, 25 laipsnių šalčio ar žemesnės temperatūros - 6–10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykimasiems į mokyklas mokiniams, vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Mokiniams reikalinga informacija skelbiama mokykla internetinėje svetainėje ir (arba) el. dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt