Dokumentai

27 Vas 2011

Strateginis planas

Ugdymo planas 2016-2017 m. m.

Veiklos planas 2016-2017 m.m.

Ugdymo turinio planavimo aprašas

Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai

Lankomumo apskaitos aprašas

Priėmimo į mokyklą tvarka

Vidaus darbo taisyklės

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Paramos priėmimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokymosi krūvių optimizavimo planas

Mokymosi krūvio reguliavimo mokykloje nuostatos

Spec. poreikių įvertinimo skyrimo tvarka

Profesinio orientavimo vykdymo aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo mokykloje aprašas

Mokyklos dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentas

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai

Mokyklos bendrabučio vidaus tvarka

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

Mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka  

 

Tvarkos mokiniams

Mokinių drausminimo tvarka  

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių namokamo  maitinimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo mokykloje tvarka       

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Budėjimo tvarka mokykloje

 

 

Savivalda

Mokyklos tarybos sudėtis

Mokinių tarybos nuostatai

 

Mokinių pavežėjimas

Autobuso naudojimosi tvarka

Mokinių vežiojimo tvarka

 

Bibliotekos dokumentai

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos aprūpinimo tvarka

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

Globos grupė

Trumpalaikės ir ilgalaikės globos grupės veiklos organizavimo tvarka

Kišenpinigių mokėjimo globotiniams tvarka     

Globotinių laikino išleidimo ir maistpinigių mokėjimo tvarka

Individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Maitinimo organizavimo vaikų socialinės globos grupės šeimynoje tvarka

Mokinių atvykimo į mokyklą ir išvykimo į namus tvarka

Bendrabučio darbo tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka

 

Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo mokykloje tvarka

Pagalbos mokiniui, mokytojui kryptys

 

Kitos tvarkos

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokykloje tvarka

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo mokykloje taisyklės

Mokytoju priemimo ir atleidimo tvarka

Nušalinimo nuo darbo tvarka

Pavadavimų tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros aprašas

Darbo užmokesčio skaičiavimo mokėjimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

–2017 M. M. VEIKLOS PLANAS

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt