Kvietimas į šventė rugsėjo 2 d

 

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeniniai vaikų globos namai:

 1. „Minija“ adr.: J. Janonio g. 36-10 Gargždai (pritaikyta 6 vaikamas);
 2. „Lapiukai“: J.Janonio g. 32-18 Gargždai (pritaikyta 6 vaikams);
 3. „Šaltinėlis“ J.Janonio g. 28-30 Gargždai (pritaikyta 6 vaikams);
 4. „Krantas“ Piliakalnio 1-A1 Klaipėdos r. Lapiai (pritaikyta 8 vaikams).
 5. Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninių globos namų administracija adr.: Žvelsos g. 13 Klaipėdos rajonas, Lapių kaimas. Visą parą budintys tel.: +37061570454; +37061810045.

Teikiamos paslaugos:

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga - socialinė globa. Socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę:

 1. Trumpalaikė (laikinoji) socialinė globa- visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugos gavėjas yra vaikas, laikinai likęs be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.
 2. Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Paslaugas teikia socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas.

Trumpalaikės/ Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

 1. Informavimas:

Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

 1. Konsultavimas:

Supažindinama su bendruomeninių vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su bendruomeninių vaikų globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

 1. Tarpininkavimas ir atstovavimas:

Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, ir kt.). Atstovaujama vaikui teismuose, ginant jo teisėtus interesus, tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.

 1. Apgyvendinimas:

Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų amžių, interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, higieninėm priemonėm, visa reikalinga buitine technika bei įrankiais, indais ir kt., mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti.

 1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.

 1. Darbinių įgūdžių ugdymas:

Darbinė veikla organizuojama individualiai ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, pagal parengtas veiklos programas. Organizuojamos bendros savanoriškos aplinkos tvarkymo talkos, vaikai tvarkosi savo bendruomeninių vaikų globos namų patalpas, laiptines, aplinką, gėlynus. Vaikai pagal savo amžių ir galimybes gali atlikti nesunkius remonto darbus. (kambarių tapetavimas ar kt.)

 1. Laisvalaikio organizavimas:

Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Organizuojama bendruomeninių vaikų globos namų veikla: atviri užsiėmimai, kultūriniai, tradiciniai renginiai, prevenciniai renginiai, puoselėjamas ryšys su sociokultūrine aplinka, išvykos, pramogos, vasaros stovyklos, įvairūs neformaliojo ugdymo užsiėmimai ir kt. veikla. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.

 1. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba:

Pagalba teikiama mažamečiams vaikams nesugebantiems, tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

 1. Maitinimas:

Maitinimo paslauga bendruomeniniuose globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

 1. Sveikatos priežiūros:

Aprūpinama medikamentais.  Vaikai lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Pagal gydytojų rekomendacijas, slaugomi ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Esant poreikiui mažamečius vaikus ligoninėse, sanatorijose visą parą prižiūri paskirtas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojas.

 1. Socialinis darbas, bendravimas:

Socialinis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus (ISGP), kuriuos, derindama su kitais tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais, rengia darbo grupė.(socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas, psichologas, spec. pedagogas) Vertinant kiekvieno vaiko individualius poreikius dalyvauja pats vaikas, galintis išreikšti savo nuomonę, Vaiko teisių atstovai, ugdymo specialistai, vaiko pasirinktas „savas asmuo“ Vaikai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal poreikius, pomėgius, galimybes, tradicijas.

 1. Formalusis ir neformalusis ugdymas:

Mokyklinio amžiaus vaikai lanko Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą, arčiausiai esančias bendrojo lavinimo mokyklas, profesines mokyklas, specialiąsias mokyklas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lanko darželius pagal poreikį. Labai didėlė įvairovė neformalaus ugdymo srityje, sudaromos galimybės lankyti muzikos, šokių, sporto, turizmo, kultūros, teatro, radiotechnikos, dailės, meno, technologijų ir kt. būrelius, bendradarbiaujame su neformaliojo ugdymo įstaigomis.

 

Priimant vaikus į Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninius vaikų globos namus reikalinga pateikti šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Medicininių dokumentų išrašas (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo bendruomeniniuose vaikų globos namuose turi būti praėję nedaugiau nei 3 mėnesiai.
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo.

Bendruomeniniai vaikų globos namai ieško savanorių:

Siekiame suburti motyvuotų savanorių komandą, norinčių skirti savo laiką, žinias ir gebėjimus prisidedant prie gražesnės vaikų kasdienybės ir platesnių jų šypsenų. Pažadame daug skanios arbatos, pyragų ir neįkainojamo laiko! Pasirašomos savanorystės sutartys.

 

 

Informacija ruošiama

PROJEKTO POREIKIS IR PROBLEMA. Keturių iš penkių projekto mokyklų 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai yra žemesni negu šalies vidurkis. Siekdami spręsti šią situaciją, identifikavome opią kaimo ir rajono mokykloms būdingą problemą: mokinių motyvacijos mokytis mažėjimas ir pasiekimų prastėjimas.

IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS PRIEŽASTYS

 1. Ryšio tarp mokytojo ir mokinio dingimas bei mokyklos jam perėjus į dalykinę sistemą. Klasės auklėtojo, kaip lyderio ir pavyzdžio mokiniams vaidmens nebuvimas.
 2. Stipriai sumažėjęs tėvų dalyvavimas mokinio ugdymo procese, jam perėjus į pagrindinę mokyklą.

III. Mokytojų kaip darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos tobulėti, keistis, daryti pokyčius stoka. Visos identifikuotos priežastys parodo, kad geresniu mokinių mokymusi iš esmės nėra pakankamai suinteresuoti nei tėvai, nei mokytojai, o jų motyvacija su kiekviena aukštesne klase mažėja.

Viso šito pasekmė yra per maža mokinių motyvacija mokytis. Todėl projekto veiklos yra nukreiptos į tėvų ir mokytojų suinteresuotumo ir motyvacijos dalyvauti mokyklos gyvenime, mokyklos tobulinime didinimą, siekiant pagerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus. 

SIEKIAMAS REZULTATAS. Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai padidėtų ne mažiau 15 proc. lyginant su 2017 m. NMPP rezultatais.

INOVATYVŪS NORIMŲ REZULTATŲ SIEKIMO BŪDAI(1) Kasmetinio tėvų ir mokinių įsitraukimo ir motyvacijos didinimo plano parengimas ir įgyvendinimas;(2) Klasės vadovų ir matematikos mokytojų veiklos vertinimo ir motyvacijos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.(3) Kiekvienoje mokykloje sukurti interaktyvią IT grįžtamojo ryšio platformą, kuri dar labiau paskatintų ir įgalintų sprendimus Nr. 1 ir Nr. 2

Gruodžio mėnesio apibendrinimas 2018 m.

 Mokyklos ir mokinių tarybų, mokyklos administracijos ir matematikos mokytojų bendro renginio aprašymas

Projektų aprašymas

Projektų veikos

Nuoroda į projektus

 

 AKU4483

2018–2019 MOKSLO METŲ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Vilija Lukauskienė 

Direktorė

 

2.                                      

Roma Balsevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IT mokytoja

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2015 m.

3.                                      

Algirdas Skuodas

Direktoriaus pavaduotojas

soc. reikalams

 

4.                                      

Simonas Alsys

Kūno kultūros mokytojas

 

5.                                      

Audronė Bastytė-Ignatavičė 

Choreografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.                                      

Virginija Bušmaitė

Pradinių klasių mokytoja

Lietuvių k. mokytoja

Mokytoja metodininkė 2015 m.

7.                                      

Asta Gilvonauskienė

Lietuvių k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2007 m.

8.                                      

Kristina Grauslytė

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja

 

9.                                      

Rūta Grišanovienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. aukl. 2000 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

10.                                  

Darius Gruzdys

Technologijų mokytojas

Technologijų vyresnysis

mokytojas

2009 08 28

11.                                  

Daiva Ylienė

Bibliotekininkė

Etikos mokytoja

Spec. pedagogė (auklėtoja) 2001 m.

12.                                  

Laima Jankauskienė

Bendrabučio  auklėtoja

Vyr. spec. kl. aukl. 2006 m.

13.                                  

Violeta Jonikaitė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Dailės vyr. mokytoja 1999

14.                                  

Rasa Jurgulienė

Bendrabučio  auklėtoja

Priešm. ugdymo vyr. mokytoja

15.                                  

Idita Jurkuvienė

Spec. pedagogė

Logopedė

Vyr. auklėtoja

Vyr. spec. pedagogė

2014 m.

16.                                  

Rasa Jusčienė

Žmogaus saugos mokytoja

 

17.                                  

Danutė Kundrotienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Auklėtoja metodininkė

2014 m.

18.                                  

Rima Liekytė

Istorijos mokytoja

Vyr. mokytoja 1999 m.

19.                                  

Laima Lygnugarienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 1995 m.

20.                                  

Laima Lingevičienė

Rusų k. mokytoja

Vyr. mokytoja

1998 m.

21.                                  

Snieguolė Lukšienė

Anglų k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2003 m.

22.                                  

Vilija Maksimavičienė

Psichologė

 

23.                                  

Marijona Paniulaitienė Genovaitė

Tikybos mokytoja

Vyr. mokytoja 2011 m.

Mokytoja metodininkė 2017 m.

24.                                  

Artūras Petruoka

Muzikos mokytojas

Vyr. mokytojas 2012 m.

25.                                  

Aurelija Plesevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

 

26.                                  

Rita Sabaliauskienė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

Geografijos vyr. mokytoja

2011

27.                                  

Valerija Skuodienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2001 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

28.                                  

Rima Tarvydienė

Socialinė pedagogė

Bendrabučio  auklėtoja

Vyr. soc. pedagogė

29.                                  

Daiva Udrėnienė

Biologijos,   gamtos ir žmogaus mokytoja

Chemijos mokytoja

mokytoja

Biologijos mokytoja metodininkė – 2009 m.

30.                                  

Janina Urbonienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2000 m.

31.                                  

Asta Žemaitienė

Matematikos mokytoja

Vyr. mokytoja

2014 m.

32.                                  

Jolita Žuklienė

Socialinė pedagogė

 

 

 1. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla; trumpasis pavadinimas: Lapių pagr. m-la. Kodas juridinių asmenų registre 191791237.
 1. Mokykla įsteigta: 1918-12-01 – Lapių pradžios mokykla, „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“, II tomas, 289 psl., leidykla „Mintis", Vilnius, 1968 m. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.
 2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 3. Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.
 4. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
 5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 6. Mokyklos buveinė – Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių sen., LT-96200 Klaipėdos r. sav.
 7. Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.
 8. Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla.
 9. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.
 10. Mokymosi kalba - lietuvių kalba.
 11. Mokymo forma - grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
 12. Mokymo organizavimo būdai - kasdienis, savarankiškas.
 13. Ugdymo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo.
 14. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:pradinio išsilavinimo pažymėjimas; pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pažymėjimas; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
 15. Mokykloje veikia įstaigos struktūrinis padalinys, teikiantis socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje (toliau – Globos grupė), neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninių vaikų globos namų padalinio nuostatus.
 16. Mokyklos neatskiriama dalis yra bendrabutis. Mokyklos bendrabučio buveinė - Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių sen., LT-96200 Klaipėdos r. sav.
 17. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami teisės aktų nustatyta tvarka. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja bendrabučio nuostatai, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.
 18. Socialinės globos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Mokyklos nuostatais, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais.
 19. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.
 20. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais šiais Nuostatais.

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt